• Aims & Objectives

  •         Diffinio ystyr y term profedigaeth a cholled a thrafod y gwahaniaeth rhwng profedigaeth a cholled.

  •         Archwilio effaith profedigaeth a cholled ar unigolion

  •         Esbonio'r egwyddorion ar gyfer rhoi cymorth i unigolion sydd mewn profedigaeth neu sydd wedi colli rhywun

  •         Cydnabod y gefnogaeth sydd ei hangen o bosib ar unigolion i fynegi eu hymatebion i'w colled ac archwilio sut i gynnig cefnogaeth sylfaenol i'r rheiny mewn profedigaeth.

  •         Cydnabod pryd i geisio cefnogaeth arbenigol i unigolyn mewn profedigaeth

  •         Nodi rôl asiantaethau arbenigol wrth gefnogi unigolion sydd mewn profedigaeth

  •         Cydnabod sut i reoli eich teimladau eich hun wrth ddarparu cefnogaeth i unigolion sydd mewn profedigaeth


  •         Define what is meant by the term bereavement and loss and discuss the difference between bereavement and loss.

  •         Explore the impact of bereavement and loss upon individuals

  •         Explain the principles for supporting individuals who are bereaved or experiencing loss

  •         Recognise the support individuals may need to express their responses to their loss and explore how to offer basic support to those who are bereaved.

  •         Recognise when to seek specialist support for an individual who have experienced a bereavement

  •         Identify the role of specialist agencies in supporting individuals who are bereaved

  •         Recognise how to manage your own feelings when providing support for individuals who are bereaved

  • Bereavement and Loss